Mål: M 12044-19

M 12044-19

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det har funnits skäl att förelägga bolaget att bl.a. inkomma med utredning och föreläggandet har inte ansetts begränsa bolagets tillstånd till vattenverksamhet. Eftersom frågan om vilken rätt att leda bort ytvatten som tillståndet lämnar inte har varit avgörande för prövningen av föreläggandet har denna fråga ansetts falla utanför prövningsramen.