Mål: M 4972-20

MÖD 2021:2

Vägledande avgörande

Mark. och miljööverdomstolen har meddelat strandskyddsdispens för en flytbrygga som ersatte en pålad konstruktion. Vid bedömningen har särskilt beaktats att en ansökan om dispens för ersättningsbryggan hade getts in under en tid då strandskyddet främst syftade till att skydda den allemansrättsliga tillgången till mark och vatten.