Mål: P 6003-19

MÖD 2021:3

Vägledande avgörande

Talerätt mot beslut om startbesked. Sedan nämnden gett startbesked för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten A har fråga uppkommit om ägaren till fastigheten B har talerätt mot beslutet. Fastigheterna angränsar inte till varandra. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att avståndet mellan fastigheterna visserligen är förhållandevis kort men att de skiljs åt av dels en väg, dels en annan bostadsfastighet med en mindre väg i gränsen mot fastighet B. Eftersom det inte visats att beslutet om startbesked ändå berör ägaren till fastigheten B på ett sådant sätt att hennes civila rättigheter faktiskt påverkas av beslutet, har Mark- och miljööverdomstolen ansett att hon inte med stöd av Europakonventionens artikel 6:1 kan göra anspråk på domstolsprövning. Mark- och miljööverdomstolen har därför fastställt mark- och miljödomstolens beslut att avvisa överklagandet.