Mål: M 1848-20

Avgörande

Dammsäkerhetsklassificering. Mark- och miljööverdomstolen har, mot bakgrund av att dammen är belägen nära en vandringsled i ett friluftsområde, bedömt att det vid ett haveri finns en risk för förlust av människoliv som inte är försumbar. Mark- och miljööverdomstolen har därför instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att dammen ska klassificeras i dammsäkerhetsklass B.