Mål: M 7972-20

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med Mark- och miljödomstolen funnit att det inte finns förutsättningar för jämkning av vite.