Mål: M 9926-20

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från Mark- och miljödomstolen, bedömt att en sedan länge övergiven byggnad vars ena yttervägg rasat in inte genererar någon hemfridszon och att det därmed inte finns skäl för strandskyddsdispens på den grunden att området redan är ianspråktaget.