Mål: M 3737-20

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte finns särskilda skäl för strandskyddsdispens för förlängning av en brygga. Att länsstyrelsen inte på eget initiativ tagit upp den beviljade dispensen till granskning har inte inneburit att länsstyrelsen varit förhindrad att - efter överklagande från annan - upphäva dispensen.