Mål: P 12992-19

Avgörande

Förhandsbesked för ombyggnad av magasin till bostad. Magasinsbyggnaden som uppfördes 1942 ligger inom riksintresse för kulturmiljövården i en historisk gruvort med omgivande intressant bebyggelse som skildrar gruvsamhällets utveckling från medeltid till 1900-tal. I områdesbestämmelserna och byggnadsordningen anges att det finns ett bevarandevärde för ekonomibyggnader som uthus och magasin och vikten av att deras ursprungliga fasader och originalmaterial bevaras framhålls. MÖD har konstaterat att det är möjligt att ändra användningen och renovera byggnaden på ett sätt som gör att dess ursprungliga form kan avläsas och att befintliga byggnadsmaterial samt färgsättning bevaras. MÖD har mot den bakgrunden, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att det kulturhistoriska intresset av att bevara byggnaden helt i ursprungligt utförande inte är så stort att förhandsbesked kan nekas och har därför fastställt nämndens beslut.