Mål: M 9506-20

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har förpliktat en privatperson att betala vite med hänvisning till att han överträtt förbud mot att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått godkänd rening. Privatpersonen invände under målens handläggning i mark- och miljödomstolen att något avloppsvatten inte hade släppts ut och gav även in handlingar till stöd för sin inställning. Invändningen kommunicerades inte med nämnden och domstolen prövade den inte heller i sin dom. MÖD har undanröjt avgörandet och återförvisat målet eftersom domstolens förfarande har ansetts utgöra rättegångsfel.