Mål: M 1326-19

Avgörande

Ansökan om nyetablering av täktverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att tillstånd inte kan ges till den sökta verksamheten eftersom det inte framkommit att det i nuläget finns behov av en ytterligare täkt i området och att det inte finns tillräckligt underlag i fråga om påverkan på brun gräsfjäril. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt miljöprövningsdelegationens beslut att ge tillstånd och avslagit ansökan.