Mål: P 7508-19

Avgörande

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus på jordbruksmark. Mark- och miljööverdomstolen har, med hänsyn till den aktuella markens läge och begränsade yta, bedömt att den inte kan anses brukningsvärd i den mening som avses i 3 kap. 4 § miljöbalken och att bestämmelsen därmed inte hindrar positivt förhandsbesked för åtgärden.Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det även i övrigt finns förutsättningar för positivt förhandsbesked. Överklagandet har avslagits.