Mål: M 10193-19

Avgörande

I mål om kommunal tillstyrkan av en vindkraftsanläggning enligt 16 kap. 4 § miljöbalken har Mark- och miljööverdomstolen instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att kommunal tillstyrkan saknades och därför bör ansökan om tillstånd avslås