Mål: P 7395-19, P 9162-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt underinstansernas avgörande att avslå ansökan om bygglov för flerbostadshus och marklov för trädfällning eftersom åtgärderna ansetts planstridiga och inte betraktats som en liten avvikelse.