Mål: F 12766-19

Avgörande

Klander av föreningsstämmobeslut. Delägare i en gemensamhetsanläggning för väg väckte klandertalan avseende beslut fattade av föreningsstämma och angav som grund för talan att anläggningsbeslutet hade förfallit eftersom anläggningen inte hade utförts i sin helhet inom den tid som bestämts (33 § första stycket 2 anläggningslagen). Parallellt med klandermålet förde delägarna talan om avregistrering av gemensamhetsanläggningen. Mark- och miljödomstolen ansåg att den inte skulle pröva om anläggningsbeslutet hade förfallit utan den prövningen skulle enligt domstolen göras i registreringsärendet. HD meddelade prövningstillstånd i MÖD och angav att målet aktualiserar vilken betydelse det har för frågan om ett anläggningsbeslut förfallit enligt 33 § anläggningslagen, huruvida avregistrering skett enligt 34 § samma lag, och att den frågan behöver belysas ytterligare i rättspraxis. MÖD har prövat den av HD angivna frågan särskilt och sammanfattningsvis bedömt att en uppgift i fastighetsregistret inte kan ersätta den självständiga prövning som domstolen har att göra av de av parterna åberopade omständigheterna. Eftersom mark- och miljödomstolen inte har prövat frågan om anläggningsbeslutet förfallit i sak och då bl.a. muntlig bevisning har åberopats i detta avseende, har mark- och miljödomstolens dom i denna del undanröjts och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.