Mål: P 12837-20

Avgörande

Bygglov för utvändiga ändringar och tillbyggnad av ett enbostadshus. MÖD har funnit att åtgärderna inte strider mot kravet på varsamhet i 8 kap. 17 § PBL och att det alltså inte funnits skäl att avslå bygglovsansökan på den grunden.