Mål: P 12989-19

Avgörande

Flexibel detaljplan. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en detaljplan och dess illustrationer, vilka inte utgår från en fullt utnyttjad byggrätt, inte uppfyller kraven på tydlighet i plan- och bygglagen. Mark- och miljööverdomstolen har därför, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, upphävt beslutet om att anta detaljplanen.