Mål: F 2087-20

Avgörande

Anläggningsförrättning. Mark- och miljödomstolen, som ändrat lantmäterimyndighetens beslut på ett sätt som inte enbart varit till fördel för övriga sakägare, har inte delgett motparterna den inledande överklagandeskrivelsen eller senare skrivelser i målet, utan dessa har skickats formlöst. Domstolen har inte heller på annat sätt fått bekräftat att motparterna känner till inlagorna. Det är därför inte klarlagt om dessa har fått del av handlingarna i målet och därmed fått tillfälle att yttra sig. Mark- och miljödomstolens underlåtenhet i det här avseendet är ett handläggningsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång och som inte utan olägenhet kan avhjälpas i Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljödomstolens avgörande har därför undanröjas och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.