Mål: P 9593-19

Avgörande

Bygglov söktes för bostadshus med tre lägenheter på fastighet som betecknades med "fril" i detaljplanen. I planen föreskrevs att markschaktning vid intilliggande väg i syfte att förbättra sikten skulle utföras innan bygglov ges. Trots att schaktning inte utförts i enlighet med bestämmelsen ansågs den inte utgöra hinder för bygglov med anledning av att avvikelsen tidigare godtagits. Mark- och miljööverdomstolen fann dock att planens beteckning "fril" i denna plan ska tolkas som att endast en- och tvåfamiljshus får uppföras, varför det saknades förutsättning för bygglov.