Mål: F 12788-20

Avgörande

Vilandeförklaring av förrättning. Under pågående fastighetsbildningsförrättning har meddelats ett planbesked, där kommunen beslutat att ett detaljplaneärende enligt plan- och bygglagen ska påbörjas, med innebörd att en detaljplan som gäller för fastigheter som berörs av förrättningen ska upphävas i viss del, med följd att kommunens skyldighet att lösa in fastigheterna skulle upphöra. Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med underinstanserna, bedömt att det inte är av synnerlig vikt för fastighetsbildningen att frågan om upphävande av detaljplanen först avgörs. Kommunens överklagande av fastighetsbildningsbeslutet med begäran om undanröjande och återförvisning till lantmäterimyndigheten för vilandeförklaring har därför avslagits.