Mål: F 5633-19

Avgörande

MÖD har ansett att det inte funnits förutsättningar för omprövning av en gemensamhetsanläggning eftersom ändrade förhållanden som motiverar en sådan inte föreligger och det inte heller kan anses finnas ett klart behov av en omprövning. MÖD har vidare ansett att det s.k. båtnadsvillkoret i 5 kap. 4 § fastighetsbildningslagen inte är uppfyllt eftersom fördelarna med en begärd marköverföring mellan två fastigheter inte överväger de kostnader och olägenheter som fastighetsregleringen medför. Lantmäterimyndighetens beslut om omprövning av gemensamhetsanläggning och om fastighetsreglering har upphävts.