Mål: P 514-20

Avgörande

Brukningsvärd mark i detaljplan. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad mot mark- och miljödomstolen, ansett att kommunen har visat att behovet av mark för utveckling av industriverksamhet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark än nu aktuell brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk.