Mål: F 12428-19

Avgörande

Klander av föreningsstämmobeslut. Mark- och miljööverdomstolen har återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning eftersom domstolen brustit i sin handläggning bl.a. genom att inte klarlägga vilken bevisning som åberopades av parterna.”