Mål: M 2455-21

Avgörande

Interimistiskt förordnande enligt ärendelagen i mål om tillstånd enligt miljöbalken. Bedömningen ska ske utifrån de kriterier som framgår av rättsfallet NJA 2012 s. 623. Eftersom Mark- och miljödomstolen inte har bedömt frågan utifrån dessa kriterier har beslutet undanröjts och målet återförvisats.