Mål: P 7362-20

Avgörande

Bygglov har sökts för ett enbostadshus och ett garage. MÖD har konstaterat att enbostadshuset är något högre och har en något större volym än befintlig bebyggelse i området, men ändå funnit att anpassningskravet i PBL varit uppfyllt. Skuggstudier har visat att planerad byggnation kommer att skymma kvällssolen under främst sommaren på två grannfastigheter. Detta har inte ansetts utgöra en betydande olägenhet. Inte heller i övrigt har hinder mot bygglov bedömts föreligga. MÖD har därför, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov.