Mål: P 10690-20

Avgörande

Föreläggande att riva byggnadsställning. Fastighetsägare har av en kommun förelagts att ta bort en byggnadsställning som under flera år varit placerad intill ett hus i Mollösund. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ställningen utgör ett byggnadsverk enligt PBL, som bl.a. står i strid med lagens förbud mot förvanskning av byggnader och områden som är särskilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt. Det har därför funnits fog för att förelägga fastighetsägaren att riva byggnadsställningen.