Mål: M 13593-20

Avgörande

Ansökan om utdömande av vite för överträdelse av förbud för en fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att den bevisning som kommunen lagt fram inte ger tillräckligt stöd för att fastighetsägaren överträtt förbudet och har därför avslagit ansökan.