Mål: P 9903-19

Avgörande

Bygglov för en planenlig tillbyggnad med ytterligare två våningsplan på ett äldre flerbostadshus med tre våningar i Stockholms innerstad. Kommunen hade prövat påbyggnaden mot anpassnings- och varsamhetskraven samt förvanskningsförbudet och avslagit ansökan. Som stöd för beslutet fanns uttalanden från remissinstanser som bl.a. ansåg att byggnadens proportioner skulle förryckas genom påbyggnaden. Fastighetsägaren överklagade och menade att det var fel att hindra en påbyggnad till den byggnadshöjd detaljplanen medger. MÖD konstaterade att kommunen har ett utrymme att bedöma bland annat frågor om skydd för kulturhistorisk värdefull bebyggelse och gjorde ingen annan bedömning i sak.