Mål: M 772-20

Avgörande

Dispens hade getts från biotopskyddsbestämmelserna för avverkning av alléträd, björkar, med villkor om återplantering på annan plats. Dispenshavaren klagade på villkoret och menade att träden hade lågt naturvärde och att återplantering därför inte kan krävas. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att skyddet omfattar livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter och även markområde som i sig inte har unika egenskaper. Det är biotoptypen som sådan som är skyddsvärd. Domstolen fann att återplantering bör ske för att förhindra en fortsatt minskning av antalet alléer i länet, och eftersom avverkningen medför att ett biotopskyddsområde i sin helhet försvinner bör fem träd återplanteras på lämplig plats.