Mål: M 9300-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen, som bedömt det som skäligt att rikta ett föreläggande mot nuvarande fastighetsägare, har med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt länsstyrelsens föreläggande att avlägsna vissa anläggningar som uppförts av tidigare fastighetsägare utan strandskyddsdispens.