Mål: M 4726-19

Avgörande

Ett bolag har i MMD ansökt om tillstånd för etablering av landbaserade fiskodlingar med RAS-teknik. Ansökan omfattade såväl miljöfarlig verksamhet som vattenverksamhet. MMD avslog ansökan med motiveringen att de yrkade utsläppen av avloppsvatten, med den valda utsläppspunkten, riskerade att försvåra uppnåendet av god ekologisk status i den aktuella vattenförekomsten. Någon fullständig prövning av övriga delar av ansökan gjorde inte MMD. I MÖD har bolaget framställt ytterligare två alternativa yrkanden såvitt avser utsläpp av avloppsvatten. MÖD har bedömt att endast bolagets yrkande i femte hand med föreslagna skyddsåtgärder, kan uppfylla kravet på att vattenkvaliteten i den aktuella vattenförekomsten inte försämras på ett otillåtet sätt eller att uppnåendet av den fastställda miljökvalitetsnormen äventyras. En tidsbegränsning av tillståndet om 25 år är vidare enligt MÖD lämpligt för att säkerställa att verksamheten har uppdaterade villkor och att bästa möjliga teknik används. MÖD har bedömt att den ansökta verksamheten kan få tillstånd i delar som varit uppe för prövning här och har därför undanröjt MMDs dom och återförvisat målet till den domstolen för fortsatt behandling av ansökan i dess helhet.