Mål: P 4450-20

Avgörande

Rättelseföreläggande. MÖD har - med hänvisning till när ärendet inletts - anmärkt att föreläggandet inte kunnat stödja sig på bestämmelser om rättelse i ÄPBL. Grund för föreläggandet har istället funnits enligt 11 kap. 20 § PBL. Då MÖD inte funnit skäl att upphäva föreläggandet har överklagandet avslagits.