Mål: M 12033-20

Avgörande

MMD har meddelat tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt fiskodling för viss tid och av viss omfattning, men återförvisat målet i övrigt till MPD för föreskrivande av villkor och därmed sammanhängande frågor för slutlig reglering av tillståndet. MÖD har ansett att MMD:s dom är så oklar och ofullständig att det inte framgår hur MMD har dömt i saken och att det därmed föreligger ett grovt rättegångsfel enligt 59 kap. 1 § första stycket 3 rättegångsbalken. Avgörandet har därför enligt 50 kap. 26 § rättegångsbalken undanröjts på grund av domvilla och målet återförvisats till MMD för fortsatt handläggning.