Mål: F 5638-20

MÖD 2021:22

Vägledande avgörande

LM beslutade att inrätta en gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsledningar i enlighet med en bestämmelse om detta i detaljplanen. Efter LM:s beslut har mark- och miljödomstolen i avgöranden som fått laga kraft ändrat placeringen av förbindelsepunkten till fastigheternas omedelbara närhet. MÖD har mot den bakgrunden bedömt, trots att gemensamhetsanläggningen skulle inrättas enligt bestämmelser i detaljplan, att LM:s beslut i denna del ska upphävas eftersom fastighetsägarna har beaktansvärda skäl för att motsätta sig inrättandet av gemensamhetsanläggningen.

Även ett beslut om bildande av samfällighet för väg har upphävts medan ett beslut att inrätta en gemensamhetsanläggning för väg inte har ändrats. MÖD:s ändringar innebärande att delar av förrättningen ställs in har också föranlett ändring av LM:s beslut om fördelning av förrättningskostnaderna.