Mål: P 10962-20

Avgörande

Klagorätt vid förhandsbesked. Då det finns oklarheter om hur en planerad brunn kan komma att påverka vattenuttaget ur brunnar som klagandena har del i kan det inte uteslutas att klagandena kan komma påverkas påtagligt. Klagandena har därför ansetts som särskilt berörda på ett sådant sätt att de har haft rätt att överklaga beslutet.