Mål: M 11476-17

Avgörande

Tillstånd till stabilitetsförbättrande åtgärder m.m. i bl.a. Säveån. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det saknas alternativa lösningar till de sökta åtgärderna och att dessa måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse. Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken har, efter regeringens tillåtelse, lämnats till åtgärderna trots att de kan komma att skada den skyddade livsmiljön i Natura 2000-området Säveån, nedre delen, och medföra att den skyddade arten lax i Säveån utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra artens bevarande i området. I samband med att tillstånd lämnats har även beslutats om kompensationsåtgärder.