Mål: M 7411-20

Avgörande

Tillstånd till vindkraftpark. Vindkraftparken med 20 verk och en totalhöjd om 220 meter är tänkt att placeras i anslutning till befintliga vindkraftparker. MÖD har ansett att det i avsaknad av utredning om lågfrekvent buller inte går att avgöra om den sökta verksamheten kan komma att ge upphov till sådana störningar att de av Folkhälsomyndigheten föreskrivna riktvärdena för buller inomhus överskrids. Det går inte heller att utifrån tillgängliga uppgifter om transporter avgöra om de kan ge upphov till sådana störningar att de ska beaktas som följdföretag vid tillståndsbedömningen och om eller hur sådana störningar kan undvikas. MÖD har därför undanröjt underinstansernas avgöranden och återförvisat målet till MPD för fortsatt behandling.