Mål: M 12902-19

Avgörande

Kemikalieinspektionen har, med tillämpning av artikel 50 i växtskyddsmedelsförordningen [(EG) nr 1107/2009], avslagit en ansökan om förnyat produktgodkännande av ett växtskyddsmedel, trots att det verksamma ämnet i medlet inte bedömts vara ett kandidatämne för substitution. Sedan mark- och miljödomstolen ändrat beslutet och beviljat ansökan har Mark- och miljööverdomstolen fastställt Kemikalieinspektionens beslut, endast med en tidsmässig förskjutning av beviljade anståndsperioder.