Mål: P 12550-20

Avgörande

Förhandsbesked för två bostadshus. Nämnden har varken utrett eller prövat ansökan i dess slutliga omfattning och först i Mark- och miljööverdomstolen utvecklat de omständigheter som enligt nämnden talar mot ett positivt förhandsbesked. Eftersom det inte är möjligt att utesluta möjligheten att meddela positivt förhandsbesked har ärendet återförvisats till nämnden för en ny samlad prövning.