Mål: P 1909-19

Avgörande

En kommunal nämnd hade förelagt en fastighetsägare att åtgärda en slänt med mur till grannfastighet som fastighetsägaren hade ändrat utan lov och där nämnden ansåg rasrisk föreligga. Mark- och miljödomstolen upphävde föreläggandet såsom oproportionerligt. Domen vann laga kraft. Nämnden förelade fastighetsägaren på nytt men med en annan utformning på den åtgärd som avsågs. Fastighetsägaren anförde att saken redan var avgjord genom dom samt att åtgärderna fortfarande var obehövliga och oproportionerliga. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att det tidigare avgörandet inte hindrar ett nytt föreläggande med annan utformning och att föreläggandet är väl motiverat.