Mål: F 13671-19

Avgörande

Beträffande servitut avseende brygga och båtplatser har ändrade förhållanden ansett föreligga och servitutet har ändrats genom fastighetsreglering. Lantmäteriets beslut avseende båtplatsernas lokalisering har fastställts.