Mål: F 10874-20

Avgörande

Debitering av förrättningskostnad avseende fastighetsreglering och omprövning av gemensamhetsanläggning. Mark- och miljööverdomstolen har med hänsyn till fastighetsregleringens karaktär och omfattning ansett att den tid som lagts ned i motsvarande del av ärendet har varit av större omfattning än vad som kan anses vara motiverat. Den fakturerade förrättningskostnaden har därför satts ned.