Mål: P 2501-20

Avgörande

Byggnadsnämndens beslut att avslå en bygglovsansökan avseende ett enbostadshus har fastställts av MÖD eftersom brukningsvärd jordbruksmark skulle tas i anspråk.