Mål: P 12906-20

Avgörande

Bygglov har sökts för en utvändig ändring av ett garage. MÖD har bedömt att åtgärden utgjort annan ändring än tillbyggnad och varit av sådant slag som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 c PBL med följd att det planstridiga utgångsläget inte hindrat att bygglov ges. Då åtgärden i sig inte ansetts planstridig och inget annat hinder mot bygglov förelegat var det rätt att bevilja bygglov.