Mål: M 3555-21

MÖD 2021:11

Vägledande avgörande

Interimistiskt förbud i fråga om skogsavverkning. Skogsstyrelsen har efter anmälan om skogsavverkning fattat beslut enligt bestämmelser i skogsvårdslagen att förbjuda vissa åtgärder inom en fastighet. Beslutet har även ansetts innefatta att Skogsstyrelsen tagit ställning till att något ingripande inte behövs med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken. En miljöorganisation har enligt artikel 9.3 i Århuskonventionen haft rätt att överklaga beslutet att inte ingripa enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.