Mål: P 12393-19

Avgörande

Brukningsvärd jordbruksmark. MÖD har ansett att kommunen har visat att behovet av mark för ett industriområde inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.