Mål: F 5855-19

Avgörande

Eftersom en sökt avstyckning inom strandskyddat område inte i sin helhet omfattades av hemfridszon eller annars var lagligen ianspråktagen bedömde MÖD att styckningslotten inte var varaktigt lämpad för bostadsändamål. MÖD har återförvisat förrättningen till LM för möjlighet för sökandena att jämka sin ansökan.