Mål: F 7593-19

Avgörande

En sökt avstyckning inom strandskyddat område har inte uppfyllt förutsättningarna för att bilda en fastighet med ett kombinerat ändamål. Eftersom inte heller hela styckningslotten omfattades av hemfridszonen eller annars var lagligen ianspråktagen bedömde MÖD att den inte i sin helhet var varaktigt lämpad för bostadsändamål. MÖD har återförvisat förrättningen till LM för möjlighet för sökandena att jämka sin ansökan.