Mål: F 6639-20

Avgörande

Avstyckning. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att styckningslotten, även om den blir liten, får en lämplig utformning och blir varaktigt lämpad för fritidsbostadsändamål. Fastighetsbildningen har vidare ansetts befästa befintliga förhållanden och vara förenlig med övriga bestämmelser i 3 kap. FBL.