Mål: M 318-20

MÖD 2021:08 I

Vägledande avgörande

Enskild sakägare har rätt att överklaga miljöprövningsdelegations beslut att inte återkalla tillstånd eller ompröva villkor för en verksamhet som bedrivs enligt ett lagakraftvunnet tillstånd, när ärendet har initierats hos miljöprövningsdelegationen av tillsynsmyndigheten med anledning av enskilds klagomål (24 kap. 11 § miljöbalken). MÖD har, till skillnad från MMD, bedömt att det som framkommit om lågfrekvent buller inomhus från vindkraftsverksamheten inte utvisar att någon olägenhet av sådan betydelse som utgör skäl för omprövning enligt 24 kap. 5 § första stycket 5 miljöbalken har uppkommit.