Mål: M 9446-20

Avgörande

En miljönämnd hade fattat beslut om att ett bolags verksamhet ska klassas enligt vissa koder enligt kommunens taxa för tillsyn enligt miljöbalken. Det medförde enligt taxan att en viss tillsynsavgift ska erläggas årligen. MÖD fann att nämnden saknade författningsstöd för ett sådant beslut om klassificering.